Warunki przyjęcia

Komplet wymaganych dokumentów należy wysłać na adres:

NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
„Hospicjum Św. Ojca Pio”
39-400 Tarnobrzeg,
ul. Dąbrówki 44

lub złożyć osobiście w Administracji Hospicjum przy ul. Dąbrówki 44.

O terminie przyjęcia do zakładu informujemy telefonicznie. Jeżeli osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana na listę osób oczekujących, którą prowadzi Zakład.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny jest placówką przeznaczoną dla osób ze schorzeniami psychicznymi potrzebującymi całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Pacjent przebywający w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Świadczenie uzupełniające (500+) przyznane pacjentowi ZOL/ZPO jest, bowiem wliczane do jego dochodu i tym samym uwzględniane przy ustalaniu odpłatności za jego pobyt w tejże placówce. Jednakże w związku z tym, że opłata za pobyt w ZPO/ZOL nie może być potrącona z przedmiotowego świadczenia, pacjent jest zobowiązany do wniesienia ewentualnej różnicy odpłatności do kasy lub na rachunek bankowy Zakładu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Podziel się

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA