Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
Hospicjum Świętego Ojca Pio
ul. Konstytucji 3-go Maja 11,
39-400 Tarnobrzeg

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a – c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO:

1) w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, wynikających  między innymi z następujących ustaw:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. 1989 nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami ),
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) oraz przepisów wykonawczych niniejszej ustawy,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231 poz. 1375),
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami ) oraz przepisów wykonawczych niniejszej ustawy,
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 nr 220 poz. 1447 z późniejszymi zmianami),

2) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

3) w celu zatrudnienia pracowników,

4) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego, po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne:

Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
Hospicjum Świętego Ojca Pio
ul. Konstytucji 3-go Maja 11,
39-400 Tarnobrzeg

Inspektorem Danych osobowych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) wewnątrz budynku Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu zlokalizowane ul. Konstytucji 3-go Maja 11; 39-400 Tarnobrzeg

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

 • budynek Placówki (wejście/wyjście/korytarze).

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

 • 22 znak 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917, 1000, 1076),
 • 6, ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez Administratora w celu:

 • zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej,
 • bezpieczeństwa pracowników w tym m.in. zapobieżenia czynom skierowanym przeciwko nim,
 • ochrony mienia.

Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:

 • organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych,
 • właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu
i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

 • na wniosek organów prowadzących postępowania.

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika Placówki.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Hospicjum Świętego Ojca Pio w Tarnobrzegu i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Państwa dane nie będą podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).